معرفت


تصاویری از کویر شهداد.عکاس سید حسین هدایتی

کلوخت.


کویر شهداد