خرافات از نظر اسلام و قرآن

خرافه گرایی که موجب پایبندی به سنت اجدادی است موجب پس زدن دین و روش  تازه و روی گردانی از آن است ، چنانکه پیامبر اسلام برای زدودن خرافات از ذهن مردم کسانی را به دیار ها می فرستاد تا آنها را آماده کنند و افسانه هایی را که حاصل تحریف دین های گذشته بود و در ذهن مردم باقی مانده ،از سرآنها بیرون کند .

بزرگترین سد در برابر پیشرفت آیین اسلام همان افسانه ها بود و از این جهت پیامبر با تمام قدرت می کوشید که آثار جاهلیت را که همان افسانه ها و اوهام بود ، راازمیان بردارد . هنگامیکه پیامبر(ص) ، معاذبن جبل را به یمن اعزام نمود به او چنین دستور داد : " وامت امر الجاهلیه الاماسنه الاسلام و اظهر امر الاسلام کله صغیره و کبیره ؛ ای معاذ آثار جاهیلیّت و افکار وعقاید خرافی را از میان مردم نابود کن و سنن اسلام را که همان دعوت به تفکر و تعقل است زنده نما ."

یکی از عواملی که از اهمیت دین می کاهد وباعث می شود که کم کم اعتبار خود را از دست بدهد ، وجود وگسترش خرافات می باشد .

همان طور که وقتی  مگسی در لیوان پر از آب گوارا وتمیز  مشاهده می کنیم ، هر چند که تشنه باشیم ولی میل به خوردن  آن نداشته واز آن متنفر می گردیم ، وجود خرافات نیز به همین منوال می باشد ، انسانهایی که تشنه دین ومعارف الهی می باشند با دیدن این همه خرافات های مختلف  از دین منزجر و فراری می شوند .

در سوره مومنون آیات 52تا 54 اینگونه می فرماید : "ما همه مردم را از یک امت واحد آفریدیم تا مرا پرستش کنند ، اما این مردم هستند که بر اثر منافع شخصی وهواهای نفسانی گرایش به خرافات ودین های بشری پیدا کرده واز راه حق که همان راه مستقیم باشد منحرف شده و به دام شیاطین می افتند ."     

منبع :تبیان

https://telegram.me/masirehagh